vrijdag 12 maart 2010

back in the running...

ik ben terug, eigenlijk al een aantal dagen maar ik vond het even moeilijk weer de dingen op te nemen... het deed deugd nog even in mijn eigen ritme met de dingen die zich aandienden bezig te houden en vooral er nog geen woorden hoeven aan te geven, het een beetje laten sudderen, vorm krijgen , integreren...
want zowel aan zee of terug thuis werkte het 'innerlijke proces' op volle toeren...
met M ging ik aan zee aan de slag op zoek naar blokkades : 'wat heb ik nog te doen voor ...?' het mooie is als je samen in die innerlijke bron gaat zitten dat je voor elkaar aanvullende antwoorden krijgt, dat de mist wat meeropentrekt en het inzicht zich openbaart, het integreren, het een stuk van jezelf maken is een ander proces...maar wat in gang gezet is, stroomt en als je oplet zijn de tekenen zo voel/zichtbaar...
maar er was ook gewone ontspanning hoor :
* een ontbijt met bubbels in Oostende met Flutro
* een avond heerlijk luieren aan de houtkachel
* een bezoek aan
Sandra, ik zag in haar shop een ketting met heel mooie paperbeads... nu heb ik vorige zomer een heleboel paperbeads gemaakt maar zo fijn, kan ik het niet hoor :-) ... dus we hadden afgesproken en het werd een heerlijke namiddag met dingen uitwisselen...voor mij een hele opluchting te merken dat er nog mensen zijn die het niet als bedreigend ervaren als je dezelfde kralen blijkt te hebben in je collectie en eigenlijk ook wel een beetje gelijkaardige stijlen hanteert ... tenslotte zijn het technieken die universeel zijn en kunnen we allemaal er een beetje een eigenheid aan geven maar veel meer dan dit niet ... deed me denken aan en boodschap die we eens kregen tijdens een seance dat : 'niets nog niet eerder gedacht/bedacht is, in het universum zweven de gedachtes rond en wij stellen onze frequentie af en pikken die onbewust op en maken er een eigen gedachte van, maar ergens op andere plekken denken anderen dat net ook '... in ieder geval ik vind haar een fijn mens, ze werkt haar juwelen heel mooi af en ze heeft smaak ... iemand met wie ik contact wil houden :-)
*een bezoek aan de kringloopwinkel, ik kon het niet laten eens te gaan neuzen :-)
*strandwandelingen
*en heel veel tijd om tot rust te komen....


en nu ben ik terug thuis, ik poets, ruim op (had ik al eerder moeten doen, maar loslaten is een langzaam proces), ik zing af en toe de aarti, mediteer, teken, rijg kralen, loop buiten, haal mijn inspuitingen, leg doktersbezoekjes en onderzoeken af, ga op bezoek bij collega's, vrienden...
het ritme begint er weer in te komen... al wil ik af en toe nog heel erg graag even 'kluizenaar' zijn... maar ik kijk uit naar elke dag die zich vult op een manier die ik niet vooraf bedenk, maar meestromend met wat zich aandient, soms moeilijk, soms heel simpel... en zo zie ik dat het overal, ondanks de koude, weer lente wordt ....


I'm back, actually a number of days but I found it hard to get back to routines...
For a whille it was pleasant to stay in my own rhythm with the things that presented itself and not yet have to give words to it, I do simmer a bit, shape, integrate ...
for both at sea and at home my 'inner process' was in full swing ...
When at sea I visited M and we worked on blockages, "what have I to do for ...?'
it is nice if you sit together in that inner source and receive complementary answers, the fog that clears and insight is revealed, the integration of your insights into a piece of yourself is a different process ... but what's been set in motion is flowing and if you pay attention you can feel/see the signs ...
but there was also ordinary relaxation :
* A breakfast with bubbles in Ostend with Flutro
* A lovely lazy evening at the stove
* A visit to Sandra (link above), I saw in her shop a necklace with a very beautiful paper beads ... Now I have made a lot of them last summer, but paper beads made so good, I can't ... :-) So we met and it was a wonderful afternoon of sharing things ... for me a relief to note that there are people who do not see it as a threat that you have the same beads in your collection, uses similar styles ... finally, the techniques are universal and we all have a bit of an identity to show but not much more than this ... it reminded me that message we once got during a séance that "nothing has not been previously thought / crossed one's mind, in the universe thoughts are floating around and we just unconsciously pick up our frequency and make it our own idea, but somewhere else in other places other people think the same "...
In any case I think she's a fine women, she works her jewels very well, and she has very nice taste ... someone with whom I want to keep contact :-)
* a visit to the charity shop, I could not resist to have a look :-)
* beach walks
* and lots of time to rest ....
and now I'm back home, I clean, trow things away(must have done it before, but letting go is a slow process), I sing occasionally aarti, meditate, draw, string beads, walk outside, get my injections, put doctor visits and investigations, go visiting colleagues, friends ...
the rhythm starts again to come ... though I sometimes still very miss the 'hermit' ... but I look forward to every day that fills in a way that I did not previously think, but floating with the river, sometimes difficult, sometimes very simple ...
and as I see it everywhere, despite the cold, spring comes

2 opmerkingen: