woensdag 18 juli 2012

bewondering ...

english in green...
bewondering... het is zo'n groots woord en ik moet zeggen dat het iets is wat ik niet vaak gebruik omdat het zo'n waarde oordeel is ... ik geloof dat iedereen in zijn of haar leven kleine en grootste dingen doet waar we bewondering zouden mogen voor hebben ... bewondering zou misschien beter afgemeten worden aan de inspanning die voor het bereiken van iets gedaan wordt ...anderzijds vind ik dat we elk onze taak hebben om van het pad dat we bewandelen iets moois te maken ... maar voor deze man die vandaag jarig is, had ik al als klein meisje bewondering voor ...hij en Marten Luther King waren mijn helden ... ik droomde van later ook grootse dingen te doen ...later zag ik in dat er veel grootdheid ligt in de meeste kleine dingen ...ik ben geen vrouw van dit formaat maar het is goed zoals het is ... fijne verjaardag meester Mandela ...


admiration ... it's such a big word and I must say that it's something I do not often use because it is such a value judgment ... I believe that everyone in his or her life does small or big things .. admiration might be better measured the effort to achieve something is done ... on the other hand, I think we each have our role to make the path we tread to make something beautiful ... but for this man who is celebrating his birthday today, I had as a little girl admiration ... he and Marten Luther King were my heroes ... I dreamed of great things later on ... later I realized that there is much beauty in most small things ... I 'm not a woman of this size but it is good as it is ... Happy birthday Mandela master

2 opmerkingen: